Általános Szerződési Feltételek Átutalással Teljesített Szerződésekre  
VIRÁG MARKET Kft.  
/ cégjegyzékszám - 01-09-352643 /

 

Preambulum

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF ) célja, hogy a Virág Market Kft, mint szállítói és megrendelői között létrejövő nagyszámú ügyfeletek vonatkozásában a felek szerződéses viszonyait állandó jelleggel rendezze.
Az ÁSZF a Virág Market kft. és a Megrendelők között jelen ÁSZF szerint létrejött egyes szállítási szerződések ( továbbiakban: Szerződés ) részét képezi, a 2013. évi V. tv. „Ptk”.  6:77§-6:81§ rendelkezései szerint. Hatálya kiterjed minden olyan megrendelésre, mely alapján a Virág Market Kft. terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt harmadik személyek részére és azok az ellenértéket átutalással jogosultak teljesíteni.
Jelen Általános Szerződési Feltéteket a Virág Market Kft., mint Szállító mindenkori ügyvezetője jegyzi és jogosult azt kiadni.  Az ÁSZF kötelezi azon szerződő partnereket, melyek azt Szerződésben, számlán, szállítólevélen, email-ben vagy minden olyan adatközlési módon, mely a Szállítóval történő egyedi szerződéskötés megrendelésére irányul, azt azokban történő tájékoztatás alapján megismerik.   
Az ÁSZF megtalálható a Szállító ………………………….című weboldalán.
Szállító jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely a folyamatban lévő Szerződések esetén a Megrendelő fentiek szerinti elfogadással lép hatályba, más esetekben a módosításban megjelölt hatályba lépési időpontban, melyet a Szállító a ………………….weboldalán is feltűntet.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint a felek között létrejött egyes Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és/vagy más irányadó jogszabálynak a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

I./ Megrendelés, termék és számla átvétele
1. Szállító a Megrendelőtől személyesen, telefonon, vagy elektronikus úton vesz át megrendeléseket. A megrendelés során a Megrendelő által megnevezett harmadik személy a Megrendelő nevében és képviseletében jogosult eljárni.

2. A Szállító a Megrendelő igényének teljesítése (áru átvétele, illetve a kért szolgáltatás elvégzése) után, átutalásos számlát állít ki, melyet a Megrendelő köteles a számlán szereplő fizetési határidőig a Szállító bankszámlájára egy összegben átutalni.   A számlát a Szállító a Megrendelő által megnevezett harmadik személy részére jogosult átadni, melyet követően a Megrendelő az általa megnevezett harmadik személy kötelezettsége annak a Megrendelő részére történő továbbítása.

3. Felek rögzítik, hogy az átutalással kapcsolatos költségek Megrendelőt terhelik, és a Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor Szállító bankszámláján a számla teljes összege jóváírásra kerül.

II./ Felelősséggel kapcsolatos rendelkezések
1. Az esetlegesen előre leadott hibás megrendelésért a felelősség a Megrendelőt terheli.

2. A Megrendelő, vagy a képviseletében eljáró harmadik személy a termék illetve szolgáltatás átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a Megrendelő, vagy a képviseletében eljáró harmadik személy köteles a helyszínen Szállító képviselőjét tájékoztatni.

3. Szállító nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása, az ellenőrzés hiánya vagy a Megrendelő megbízottja szakértelmének hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelezték haladéktalanul a Szállítónak.

III./ Megrendelő fizetési kötelezettsége

1. A Szállító a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.
Szállító a számlát a Megrendelő által megadott e-mail címre kézbesíti illetve a Megrendelő megbízottjának is átadja. Megrendelő a termék Szállítótól történő átvételét követő 2 napon belül jogosult a számla hiányát vagy nem megfelelőségét jelezni. Ezen határidő elmulasztása esetén Megrendelő bizonyítási kötelezettsége, hogy a számlát nem, vagy nem megfelelő tartalommal vette át.   

2. Ha a Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik, Szállító valamennyi számlája lejárttá és esedékessé válik. A Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján vagy Szállító előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani vagy engedményezni.

3. A Megrendelő a fizetési késedelem minden megkezdett napjára évi 20% késedelmi kamatot köteles fizetni.

4. A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Megrendelő saját költségén köteles – a Szállító választása szerint – a tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni, vagy bankgarantált váltót kiállítani.

5. Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 20 napot eléri és a Megrendelő a Szállító számláját a fizetési határidő lejártáig nem kifogásolta meg, a Megrendelő a tartozást elismert, nem vitatott tartozásként ismeri el.

6. A Szállító a vételár és járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga a Szállítót, mint tulajdonost illeti meg [Ptk. 5:65. § (3) bekezdés].

IV./ Kár viselés

1. A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs.

2. A Megrendelő felel minden olyan elhasználódásért, kárért, amely a termék átadásától a  termék állagában bekövetkezett. Szállító nem felel a szállítás során keletkezett károkért, amennyiben a Megrendelő saját vagy megbízottja szállító járművével történik a szállítás és a rakodás.  

V./ Adatvédelem, adatkezelés

1. Felek a Szerződésben rögzített, illetve a Felek képviselői, kapcsolattartói által a szerződés teljesítése során egymás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből, a Felek között létrejövő Szerződés teljesítése során felmerülő kapcsolattartási célból kezelik.

2. Szerződő fél a másik Fél kapcsolattartói adatait a másik Féltől érkező törlési/változási jelzést követő legrövidebb, ésszerű időn belül törli nyilvántartásából, egyébként Felek az adatokat, ha az adatok tárolásának további szükségessége egyéb okból, célból vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából nem áll fenn, a jogviszony elévülési idejében kezelik.

3. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megnevezett képviselőjük/kapcsolattartójuk személyében beálló változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül írásban bejelentik egymásnak, továbbá a szerződés időbeli hatálya alatt évente adategyeztetést hajtanak végre a kezelt adatok kapcsán, valamint kijelentik, hogy az aktuálisan megnevezett képviselőjüket/kapcsolattartójukat tájékoztatják adataik másik Fél által történő kezelésének tényéről, valamint jogaikról.

4. Felek kötelesek betartani a GDPR, a 2011. évi CXII. törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos előírásait, és kijelentik, hogy e jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi szabályozással rendelkeznek, amelyet folyamatosan frissítenek.

VI./ Egyéb rendelkezések

1. A Megrendelő és Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Megrendelő különösen köteles tájékoztatni Szállítót, amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett bármely adatában változás áll be, vagy ellene csőd, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási vagy bármilyen más hatósági eljárást kezdeményeztek. A Megrendelő illetve a Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Megrendelő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás.

2. A Megrendelő és a Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli.

3. Bármilyen, a keret szerződéssel kapcsolatos kommunikációt a Felek az alábbiakban meghatározott személyek részére kötelesek írásos (ajánlott tértivevényes levél, fax, vagy e-mail) formában megküldeni:

(i) Szállító részére: Bazula Szilárd – ügyvezető igazgató
(ii) Megrendelő részére: ………………………………. - ügyvezető igazgató

4. A jelen ÁSZF-ben rögzített nyilatkozatokra figyelemmel, a Szerződésben foglaltak teljes körűen Megrendelő üzleti és üzemi titkát képezik, valamint vállalkozói tevékenység során minden átadott adat, információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is a Megrendelő üzemi,- üzleti titkát képezik, azokat Vállalkozó harmadik személyek részére tovább nem adhatja és tudomásul veszi, hogy ezek megőrzéséhez Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, vagy jogszabály vagy szerződés titoktartásra kötelezi.

5. Fenti kötelezettség köti Vállalkozón kívül annak a szerződés hatálya alatt munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban lévő közreműködőit, vezető tisztségviselőit, tulajdonosait, illetve ezen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóit, és a 2. pont szerinti hozzátartozóit, és ezen személyek tulajdonában lévő gazdasági társaságokat.

6. A Megrendelő és a Szállító a szerződésből fakadó esetleges jogvitákat tárgyalás útján kötelesek egymással rendezni. A tárgyalás lebonyolítására 3. felet igénybe vehetnek. A Szállító az esetlegesen felmerülő vitás kérdések peren kívüli lebonyolítására, valamint a követeléskezelés érvényesítésére harmadik személy társaságot megbízhat, melyet Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogad, és hozzájárul, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen információt, ideértve üzleti titkot is, Megbízó ezen harmadik fél részére átadjon. A követeléskezelési eljárás folyamán felmerült költségeit a Szállító a Megrendelőre áthárítja, aki vállalja annak megfizetését.

7. Amennyiben a felek a jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, úgy a felek alávetik magukat a Szállító székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

8. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok  rendelkezései az irányadóak, amelyek ezáltal a szerződés részét képezik. Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF között eltérés van, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadóak.